Školka je můj kamarád‚ naučí mě‚ co mám znát.

Zápis

 

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do MŠ I.piaristická 137,

Moravská třebová, pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném školním roce 2019/2020 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Dítě, které nejpozději k 31.8.2019 dovrší 5 let a je ze spádové oblasti. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Dítě nemusí být očkováno.

 

II.

Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 roky. Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je ze spádové oblasti.

 

III.

Dále budou děti přijímány podle data narození.  Děti 2 leté mohou být do přijímacího řízení zařazeny, jestliže dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2019 a které jsou schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání a jsou ze spádové oblasti.

 

IV.

Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.

 

 

  • Ředitel mateřské školy stanoví místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – vývěska, budova školy, webové stránky školy.
  • Přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení, na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem.
  • Rozhodnutí je zcela v kompetenci ředitelky a vyhotovuje se v písemné formě.
  • Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
  • Seznam se zveřejňuje v mateřské škole, na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud není překročena kapacita školy.
  • Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků.
  • Podle paragrafu 1 odstavce. Vyhlášky číslo 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění jejich pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy stanoví při přijetí dítěte se zákonným zástupcem způsob docházky dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnou s ředitelkou zařízení.
  • Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.
  • Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

 

Kritéria jsou posuzována k datu 31.srpna 2019.

 

 

v Moravské Třebové,  dne: 23.4.2019

           Hana Zmeškalová Dis.

           ředitelka školy

 


TOPlist